4.4.2018

Biotalouden marssiopasNurmeksessa alkaa lähipäivinä historiallisen suuri maanrakennusurakka, kun uuden puutavaraterminaalin ja teollisuusraiteen rakentaminen käynnistyy vihreän energian teollisuusalueella. Suomeen syntyy samalla uusi rautateiden liikennepaikka eli ”Pitkämäki Nurmes”. Uutta kiskoa asennetaan miltei 1600 metriä. Tämä on lajissaan ainoa työmaa koko Suomessa tänä vuonna.

Vihreän energian teollisuusalueella suurten teollisuuslaitosten layoutista on myös päästy yksimielisyyteen toimijoiden kesken. Tämä on Nurmeksen kaupungin kannalta hyvä uutinen. Nyt infrastruktuurin rakentamisen kohdentamista ja aikataulua voidaan suunnitella paremmin. Tämä alentaa kustannuksia, koska maamassojen tasapaino tonteilla paranee olennaisesti. Samalla voidaan käynnistää lämpöhuollon ja verkostojen suunnittelu. Kiinalaisten rahoituspaketin vastininfrasta on vielä rakentamatta n. 853 000 euroa, joka on pääosin katuja.

YVA:n selvitysten täsmennys on myös käynnissä, koska laitosten paikat, korkeudet ja tuotantomäärät ovat suunnittelussa tarkentuneet. Myös teknologioissa ja raaka-ainepohjassa on tapahtunut täsmennyksiä. Alueen liikennejärjestelyissäkin on tapahtunut muutoksia. Saamme kesän aikana perustan kuntoon yritysten ympäristölupien käsittelyä varten. 

Liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta ollaan myös parantamassa. Nurmeksen kaupunki on aloittanut ELY:n kanssa neuvottelut liikenneympyrän ja Pitkämäen kääntymiskaistan rakentamisesta. Nämä molemmat saattavat toteutua jo vuonna 2019.

Yksittäisten isojen investointien suunnitelmat, omistus ja rahoitus ovat täsmentyneet. Tehtaiden yksityiskohtainen suunnittelu pääsee nyt alkamaan. Nurmeksen kaupungin kannalta tämä on hyvä asia. Olemme käyneet yritysten apuna monta täsmennyskierrosta rahoituksen ja siltarahoituksen osalta. Kaupungin toimenpiteiden ajoittuminen oikein on avainasia meidän kannalta. Tämän vuoksi meillä pitää olla tiivis tiedonkulku yrityksiin.

Rahaston osalta Suomen valtion mukanaolosta neuvotellaan tiiviisti. Vaihtoehtoja on useita. Saimme ministeri Lintilän tapaamisessa sekä hyviä neuvoja että realistista palautetta. Onneksi rahaston koko on joustava asia. Riippuen valtion mukanaolon tasosta rahaston koko vaihtelee 77–95 miljoonan euron välillä. Nurmeksen kaupungin kytkös rahastoon on laskennallinen ja se tapahtuu ns. vastininfrapaketin kautta, jonka arvo on 7,4 miljoonaa euroa.

Työvoimakoulutuksen osalta valmistelua on tehty jo puoli vuotta. Biotalousinsinöörin muuntokoulutus on yksi iso jo saavutettu tulos. Työvoiman hankinnasta ja koulutuksesta on tehty suunnitelma. Tueksi on rakennettu korkeakoulujen verkko.

Euroopan tasolla odotellaan vielä RED II – direktiivin vahvistusmenettelyä ja sen pohjalta tehtävää lainsäädäntöä uusiutuvasta energiasta. Iso asia tässä on se, että miten metsäteollisuuden sivuvirtoja ja hakkuutähteitä käsitellään jätehierarkiassa erityisesti polton suhteen ja miten ne hyväksytään toisen sukupolven polttoaineiden raaka-aineiksi.

Tärkein asia Nurmeksen kaupungin kannalta on se, että näitä kaikkia askeleita otetaan tarpeeksi ajoissa ja synkronissa keskenään. Mikäli nämä askeleet pantaisiin kaikki peräkkäin eikä osin limittäin, niin aikaa kuluisi vuosikymmeniä. Preussin armeijan vanhan marssiohjesäännön mukaan marssitaan tahdissa aina paitsi silloin, kun ylitetään heikko ja huojuva silta. Tällaisen kohdalla pitää marssia epätahtisesti.

13.2.2018

Nurmeksen suunta on vahvasti eteenpäinSuuruutta ei ole vahvuus, vaan se, että suuntaa ja käyttää voimansa oikein. Omat voimat pitää käyttää asioihin, joihin pystyy aidosti vaikuttamaan. Näin tulevaisuutta tehdään voimia tuhlaamatta.

Nurmeksen kaupunginvaltuusto tekee piakkoin tämän valtuustokauden tärkeimmän päätöksensä, kun se käsittelee Nurmeksen uutta strategiaa vuosille 2018–2021. Strategian työnimenä on ”Nurmeksen Suunta”. Strategialuonnos on valmisteltu viidessä työryhmässä, jonka jäsenet ovat kaupunginvaltuutettuja. Työryhmät ovat tehneet hyvää tulevaisuustyötä.

Nurmeksen kaupunki lähtee uuteen strategiakauteen myönteisessä vireessä emmekä ole niin sanotusti ”selkä seinää vasten”: Taloutemme on kunnossa. Uusi organisaatiomalli on otettu käyttöön. Muuttotappiomme on vain kourallinen ihmisiä. Nyt on hyvä aika tästä eteenpäin kehittää toimintaamme ja lisätä vetovoimaisuuttamme. Olemme pian muuttovoittokaupunki.

Nurmes kuuluu hiilineutraaliksi pyrkivien kuntien joukkoon eli HINKU-kuntiin. Biotalouden edistäminen on Nurmeksen kaupungin tärkein yksittäinen HINKU-toimenpide. Nurmeksella on hyvä myyntituote eli vihreän energian teollisuusalue, joka on samalla myös uusi ekosysteemi. Olemme vahvistaneet yritysinvestointien rahoitusrakennetta mittavalla venture capital – yhteistyöllä Kiinan vanhimman pääomasijoitusyhtiön kanssa. Tämä työ on johtanut Nurmekseen korvamerkattuihin rahastoihin.

Kehittämissuunnitelmilla ja kaavoituksella luodaan uusia suuntaviivoja ja kasvun eväitä. Kaavahan on kasvun mahdollistaja. Uutta elinvoimaa tulee kasvun kautta. Minun oma toivomukseni ylitse muiden on työssä olevien nurmeslaisten määrän kääntäminen kasvuun. Tämä tuo meille lisää verotuloja ja hyvinvointia. Houkuttelemme erityisesti tänä vuonna uutta työvoimaa kaupunkiimme.

Nurmeksen logistinen asema on vahva. Logistiikan merkitys korostuu paljon Suomen puuhuollossa lähivuosina, kun ilmastomuutos muuttaa sääolosuhteita ja mm. maan routimista. Logistiikka on tärkeä myös elintarvikealan yrityksissä, joissa tuoretuotteita jaellaan päivittäin ympäri Suomea.

Suuntavalinta on omissa käsissämme. Valittu suunta pitää pystyä pitämään, vaikka joskus myös tuuli tai virta sitä pyrkisikin sortamaan. ”Tuuli tuo ja virta vie” on vanha oppi navigointikurssilta. Tämä sama pätee myös Nurmeksen kaupungin toimintaympäristöön.

10.1.2018

Maakuntavalmistelun vauhti kiihtyy VATE:n myötäMaakuntauudistuksen siirtyminen vuodella vuoden 2020 alkuun on rytmittänyt maakuntavalmistelua uudelleen. Nyt uudistuksen alkuun on vajaat kaksi vuotta. Väliaikainen toimielin (VATE) on työskennellyt maakunnassamme 9-henkisellä kokoonpanolla. Olen mukana tässä toimielimessä. Valmistelutiimi ja koordinaatioryhmä ovat myös tukeneet tätä työtä. Olen auttanut valmistelutiimiä hallinnon järjestämisessä. Koordinaatioryhmässä puolestaan olen varapuheenjohtaja. VATE:n työ virallistuu kesällä ja työ jatkuu siihen asti, kun uudelle maakuntavaltuustolle on kaikki tarpeellinen valmisteltu päätöksentekoa varten. Tärkeimmät valmisteltavat asiat ovat konsernirakenne, hallintomalli ja ensimmäisen vuoden talous- ja toimintasuunnitelma.

Maakunnat aloittavat nyt alkuvuodesta myös ns. simulaationeuvottelut viiden eri ministeriön kanssa. Näissä neuvotteluissa harjoitellaan tulevan maakunnan ja ministeriöiden vuosittaisia talous- ja tulosneuvotteluja. Olemme sopineet keskinäisen työnjakomme näiden neuvottelujen osalta ja olemme valmistautumassa niihin hyvin. Aivan uutena asiana maakuntahallinnossa on valtion päällikkökulttuurin ja kunta-alan luottamusmieskulttuurin yhdistäminen. Erityisesti simulaationeuvottelu valtiovarainministeriön kanssa antaa esimakua maakuntalain 13 §:n tarkoittamasta ohjausneuvottelusta.

Maakuntien tuleva taloudenpito on alkanut arveluttaa eri puolilla Suomea. Meillä on tietoa siitä, että eräät maakunnat ovat jo nyt vuotaneet ulos viestejä siitä, että alijäämän uhka on todellinen. Meillä Pohjois-Karjalassa on tehty jo viime kesänä laskelmia siitä, miten Meijän Maakunta pärjäisi. Meidän näkyvä on vähintäänkin kohtuullinen. Pystymme toimintaa tehostamalla vastaamaan haasteeseen, koska meidän oman toiminnan tehostamistarve on muita maakuntia pienempi. Olemme uralla, jossa meidän pitää parantaa tuottavuutta vuosittain noin 0,8 % vuodessa seuraavan 10 vuoden aikana. Meidän työtä helpottaa myös se ansiokas työ, joka nyt on käynnissä Siun Soten sisällä. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten nousu on nyt jo käytännössä taitettu Siun Soten sisällä. Meillä Pohjois-Karjalassa on osattu aina elää ”suu säkkiä myöten”.

Pohjois-Karjalan maakuntavalmistelun uhkatekijänä pidän vähäverisyyttä. Olemme vähäväkinen maakunta, jossa myös valtionhallinnon läsnäolo on ollut melkoisen ohutta. Niitä osaavia avainhenkilöitä on maakunnassamme vähän, jotka pystyvät antamaan merkittävän työpanoksensa maakuntavalmisteluun. Tässä työssähän tarvitaan sekä valtionhallinnon että kuntapuolen osaamista. Toinen vähäväkisyydestä seuraava ongelma on markkinapuutteen tai taloudellisen kannattamattomuuden uhka. Näistä jälkimmäinen realisoituu siinä, että toimintakenttä pirstoutuu liikaa ja lopputuloksena on taloudellinen mahdottomuus.

Maakuntavalmistelumme suurin vahvuus on yksituumaisuus: Luotamme toisiimme ja teemme tämän uudistuksen omin voimin. Olemme onnistuneet luomaan rakenteen, joka pitää kaikki toimijat tietoisina siitä, miten uudistus etenee. Työtä on jäljellä vielä paljon.